Badany obszar: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wnioski:

1)      Szkoła posiada dokumentację, która reguluje system zachowań i norm społecznych.  Najistotniejsze z nich to  Statut  Szkoły, Program wychowawczo-profilaktyczny, Program Poprawy Frekwencji, regulaminy i procedury oraz inne dokumenty wpływające na bezpieczeństwo uczniów i pracowników  szkoły, np. zestaw procedur Bezpieczna Szkoła. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice przyznają, że zapoznali się z dokumentacją szkoły.

2)      99% uczniów zna normy społeczne obowiązujące w szkole, jak również zdecydowana większość respondentów w dużym stopniu ich przestrzega. Analiza ankiet wskazuje, że uczniowie są zapoznawani z normami społecznymi podczas lekcji wychowawczych (77%), zapoznając się ze Statutem Szkoły (65%), podczas zajęć z nauczycielami (43%) oraz dzięki realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego (25%). Rodzice oraz nauczyciele uważają, że ich dzieci / wychowankowie znają zasady zachowania i ich w znacznym stopniu przestrzegają. Tylko 2%  uczniów  wskazało, iż nie przestrzega norm społecznych. Pozostali (98%) przestrzegają ich w znacznym stopniu.

3)      Szkoła podejmuje wiele  działań, dzięki którym kształtowane są właściwe postawy  społeczne.  Według uczniów oraz nauczycieli przestrzeganiu norm społecznych sprzyjają: dyżury  nauczycieli na przerwach, lekcje wychowawcze, obecność kamer, indywidualne rozmowy z wychowawcą lub Dyrektorem. W szkole realizowane są różne programy profilaktyczno- wychowawcze takie jak „Ars, czyli jak dbać o miłość?, „Wybierz życie - pierwszy krok”, „Znamię! Znam je?”, “Podstępne WZW”.

4)      Szkoła zapewnia młodzieży bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Zarówno młodzież, rodzice i nauczyciele jednoznacznie stwierdzają, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Poziom poczucia bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie.

5)      Pomimo tego, iż uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, występują zachowania niepożądane. Do najczęściej wskazywanych przez uczniów negatywnych  zachowań można zaliczyć: brak kultury języka, używanie telefonów komórkowych na zajęciach lekcyjnych, brak kultury osobistej, niewłaściwy stosunek do koleżanek, kolegów i nauczycieli. Najskuteczniejszymi metodami eliminacji złych zachowań według respondentów są: rozmowy z wychowawcą i nauczycielami, kontrola zachowania na przerwach, spotkania i rozmowy z rodzicami.

6)      Szkoła w bardzo wielu aspektach angażuje się w poprawę bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych. W placówce wdrożono wiele procedur  poprawiających bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne całej społeczności szkolnej np. Procedura przeciwdziałania mobbingowi, Regulamin wewnętrzny organizacji wyjść i wycieczek, Polityka bezpieczeństwa danych osobowych,  Procedura dotycząca bezpiecznego pobytu uczniów w szkole oraz przebywania na jej terenie osób postronnych, Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego, Kodeks etyki pracownika. Ponadto w szkole organizuje się spotkania  tematyczne np. z pracownikami Policji, Straży Pożarnej w celu zdiagnozowania i wyeliminowania zachowań niepożądanych wśród młodzieży.  Wychowawcy na lekcjach wychowawczych omawiają tematykę związaną z kształtowaniem właściwych postaw społecznych. W placówce funkcjonują dyżury  nauczycielskie podczas przerw między lekcjami oraz wprowadzono dyżury przy bramie  wejściowej szkoły.  Ponadto na terenie szkoły obecny jest monitoring wizyjny. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice jednoznacznie stwierdzają, że działania podejmowane przez szkołę w zakresie poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych są skuteczne lub częściowo skuteczne.

7)      Badana grupa ankietowanych stwierdziła, iż nauczyciele i wychowawcy podejmują działania mające na celu wzmacnianie właściwych zachowań uczniów. Do najczęściej stosowanych działań zaliczali pochwały, wyższą ocenę z zachowania, pogadanki na lekcjach.

8)      Nauczyciele znają i wdrażają dokumentację w zakresie poprawy bezpieczeństwa w placówce. Zdarzyły się również sytuacje, w których korzystali z procedur zawartych w dokumencie Bezpieczna szkoła np. rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów związanych z bezpieczeństwem cyfrowym; pełnienie dyżuru na podwórzu przy bramie; samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia na dużej przerwie; naruszenie prywatności i wykorzystanie danych osobowych mogących zidentyfikować pracownika szkoły, poprzez umieszczenie i rozsyłanie fałszywego artykułu na aplikacji; ewakuacja w trakcie lekcji, wulgaryzmy, nieprzestrzeganie Statutu Szkoły.

Rekomendacje

1)      Podejmować działania profilaktyczne wskazując uczniom właściwe postawy społeczne i wynagradzać za stosowanie się do tych norm (np. poprzez pochwały, nagrody) oraz konsekwentnie karać za nieprzestrzeganie norm obowiązujących w szkole (np.  upomnienia, uwagi, obniżenie zachowania). Stosować jednolite kryteria karania i pochwał.

2)      Podczas działań wychowawczych skupić się w dużej mierze na problematyce kultury słowa, używania telefonów komórkowych na lekcjach, braku szacunku do kolegów, koleżanek, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

3)      Wzmacniać wszelkie formy zachowania poczucia bezpieczeństwa w szkole: dyżury nauczycielskie na przerwach;  stosowanie odpowiednich i zalecanych procedur w obliczu zagrożenia; rozmowy, pogadanki z uczniami podczas lekcji wychowawczych;  zapraszanie do szkoły przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej itp.

4)      Zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia, jakie niesie korzystanie z internetowych portali społecznościowych, m.in. umieszczanie zdjęć, treści, komentarzy, które mogą być niestosowne lub obraźliwe względem innych osób oraz stanowić źródło tzw. hejtu. Należy informować o odpowiedzialności prawnej za rozpowszechnianie oszczerstw w Internecie oraz uczulać na kwestie związane z poszanowaniem prawa do zachowania prywatności w Internecie.

5)      Zintensyfikować działania wychowawcze w kierunku poszanowania godności drugiego człowieka, by wyeliminować takie niewłaściwe zachowania wśród młodzieży jak: wyśmiewanie, obrażanie, oszczerstwa, obgadywanie.

6)      Uskutecznić proces eliminacji negatywnych zachowań uczniów poprzez właściwy dobór metod i form pracy, jak również działania profilaktyczne.

7)      Wzmocnić współpracę z rodzicami uczniów stwarzających problemy (nie respektowanie norm społecznych, zagrożenie bezpieczeństwa) w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych - zmobilizować ich do częstych kontaktów ze szkołą.