Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody działające przy Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu 

Inicjatorem powstania w 1995 roku i opiekunem Szkolnego Koła Ekologicznego „EKO – Biecz”, działającego przy Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w  Bieczu, była pani Bogusława Duda – nauczyciel geografii i ochrony środowiska w tej placówce oraz w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. Jana Findysza w Jaśle. Działalność członków koła wiązała się z ich przynależnością do Ligi Ochrony Przyrody o/Gorlice. Jego celem było kształtowanie właściwego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego, ochrona oraz budzenie umiłowania jego piękna. W ramach działalności tej organizacji prowadzono akcje informacyjne, odbywały się sesje naukowe, projekcje filmów, uczniowie brali udział w różnych imprezach ekologicznych.

Członkowie koła wykonywali prezentacje multimedialne, nagrywali filmy w terenie, dokumentujące ciekawe obiekty przyrodnicze, opracowywali gazetki ścienne informujące o  wydarzeniach ekologicznych. Corocznie brali udział w akcji „Sprzątanie Świata”, motywując innych do dbałości o czystość w środowisku.Przy współpracy z Nadleśnictwem Kołaczyce i Urzędem Miasta Biecz wytyczyli „Szlak św.  Jadwigi Królowej”- Patronki Szkoły i opracowali przewodnik prezentujący najpiękniejsze obiekty historyczne i przyrodnicze w mieście i okolicy. Posadzili liczne krzewy i drzewa zagospodarowując ogród szkolny, pielęgnowali go wskazując innym członkom społeczności ZSZ możliwości kształtowania i zachowania piękna otaczającej nas przyrody. Corocznie młodzież uczestniczyła w obchodach Dnia Ziemi, przygotowując się do konkursu ekologicznego, malowała plakaty, pisała wiersze poświęcone środowisku i  przyrodzie, opracowywała różne tematy proekologiczne. Nieodzownym elementem działalności był udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Olimpiadzie Ekologicznej i  Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO – PLANETA”, w których osiągali wysokie wyniki.

Każdego roku członkowie koła mieli możliwość uczestnictwa w wycieczkach do parków narodowych (np. Magurskiego Parku Narodowego), które pozwoliły na obserwację naturalnych walorów przyrodniczych – buczyny karpackiej, storczyków i pomników przyrody nieożywionej. Natomiast wyjazd do Tatrzańskiego Parku Narodowego umożliwił poznanie licznych gatunków chronionej flory i fauny wysokogórskiej, charakterystycznych   skalnych form wapiennych i granitowych, piętrowego układu roślinności oraz bogatych akcentów niepowtarzalnego folkloru podhalańskiego. Niewątpliwie, na zawsze w pamięci uczniów pozostanie widok urokliwego Krasu Słowackiego; wspaniałe i przepiękne draperie, stalaktyty i stalagmity, niepowtarzalne formy skalne, które zobaczyli płynąc łodzią w podziemnych korytarzach jaskini. Należy żywić nadzieję, że prowadzone w ten sposób zajęcia wpłynęły na kształtowanie u młodzieży poczucia piękna otaczającego środowiska, wyrobiły w niej nawyk dbania o jego zachowanie i ograniczenia ujemnych skutków ludzkiej interwencji w świat natury – zgodnie ze słowami Karola Rittera: „Ziemia jest naszym domem i my jesteśmy za niego odpowiedzialni ...”. Obecnie Szkolne Koło LOP angażuje się w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska przyrodniczego i edukacją ekologiczną młodzieży. Przeprowadzono w szkole akcję informacyjną na temat prawidłowej segregacji odpadów przemysłowych i dokonano zakupu koszy do segregacji odpadów. Na bieżąco prowadzona jest w szkole selektywna zbiórka szkła, plastiku, metalu oraz makulatury.

W 2014 roku szkoła przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół – ZBIERAJ BATERIE! – organizowanym w ramach kampanii – „Włącz EKO wyobraźnię”. Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca młodzież do właściwego postępowania z  odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Organizatorem programu jest Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku BIOSYSTEM S.A., który działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów. Edukacja ekologiczna obejmuje również zagadnienia związane z poszanowaniem energii. W  maju 2014 roku został zorganizowany wyjazd uczniów na wykład dotyczący odnawialnych źródeł i poszanowania energii przeprowadzony przez pracowników naukowych  Akademii Górniczo - Hutniczej z Krakowa. Uczniowie mogli nie tylko zdobyć fachową wiedzę z zakresu OZE, ale również zobaczyć w praktyce ich wykorzystanie w mobilnym laboratorium. 

W kwietniu 2016 roku Szkolne Koło LOP zachęcało wszystkich uczniów-rowerzystów, którzy dbają o swoje zdrowie, aby włączyli się do akcji ROWER POMAGA organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. Celem akcji było nie tylko  ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, ale i pomoc potrzebującym dzieciom. W październiku 2016 roku w ramach akcji „Sprzątanie Świata” przeprowadzono w szkole zbiórkę surowców wtórnych oraz przystąpiono do ogólnopolskiej zbiórki zużytych i  uszkodzonych telefonów komórkowych. Celem akcji było uświadomienie uczniom, że telefony zawierają metale ciężkie, takie jak np. ołów, kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego – szczególnie dla wody i gleby.