jad midJadwiga była córką Ludwika Wielkiego, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki. Jadwiga posiadała umiejętność czytania, znajomość języków obcych. 16 października została ukoronowana na królową Polski. W 1387 roku czteroletna Jadwiga zgodnie ze zwyczajami owych czasów została poślubiona Wilhelmowi Habsburgowi. Szesnastoletni arcyksiąże przybył latem 1385 r. do Krakowa by dopełnić tego małżeństwa. Jadwiga miała wtedy niecałe dwanaście lat. Ale małżeństwo Andegawentki z Habsburgiem było sprzeczne z polską racją stanu: groziło podporządkowaniem interesów Królestwa Polskiego polityce obcej dynastii. Jadwiga zapisała się w pamięci również jako odnowicielka Akademii Krakowskiej. Z biegiem lat Jadwiga mniej uwagi poświęcała sprawom państwowym - rządy przejął Jagiełło. 

Królowa Jadwiga wyróżniała się niezwykłą urodą, była też osobą bardzo wysoką. Stała się wybitną władczynią Królestwa Polskiego, zdolną do poświęcenia osobistych pragnień i ambicji dla dobra kraju, który przecież stanowił dla niej przybraną ojczyznę.

Historia nadania szkole nowego imienia

W 1970 roku ówczesna Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymała imię 25-lecia PRL. W wyniku zmian społeczno-politycznych w kraju na wniosek Rady Pedagogicznej szkoła straciła patrona w 1989 roku i od tamtej pory pozostała bez patrona.

W roku szkolnym 2000/2001 rozgorzała dyskusja na temat nadania szkole imienia. W wyniku tej dyskusji wyłoniono 5 kandydatur na patrona szkoły.

  1. Święta Jadwiga Królowa
  2. Władysław Niklas
  3. Kazimierz Wielki
  4. Stanisław Staszic
  5. Brat Kazimierz Borkowski

Następnie nauczyciele przygotowali charakterystyki poszczególnych kandydatów, które zostały zaprezentowane młodzieży, rodzicom i pracownikom szkoły. W dniach 21-22 września 2001 r. przeprowadzono w szkole referendum, w którym wzięło udział 638 osób. Uczestnicy referendum zdecydowali że najlepszą kandydatką jest Św. Jadwiga Królowa.

W oparciu o wyniki referendum Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wystąpili z wnioskiem do Rady Powiatu Gorlickiego o nadanie szkole imienia św. Jadwigi Królowej. Rada Powiatu przychyliła się do prośby tego gremium i uchwałą nr XXXII/401/01 z dnia 20 wrzesnia 2001 roku nadała Zespołowi Szkół Zawodowych imię św. Jadwigi Królowej.

W dniu 15 października 2001 roku dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej to wydarzenie, a uroczystość tę powiązano z obchodami Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00 Mszą Świętą odprawioną przez Ordynariusza diecezji rzeszowskiej ks. bp. Kazimierza Górnego. Po mszy zaproszeni goście i nauczyciele Zespołu Szkół zawodowych w Bieczu udali się do szkoły, gdzie nastąpiła druga część uroczystości - odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej to historyczne dla szkoły wydarzenie.

Tablicę ufundował Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Odsłonięcia tablicy dokonali: Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Polsce dr Istvan Kovacs, małopolski kurator oświaty Pan Marek Michno oraz przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Pan Mieczysław Przybylski. Tablicę poświęcił ks. bp. Kazimierz Górny.

Następnie nastąpiło przejście do sali bieckiego kina "Farys", gdzie dyrektor szkoły Pan Antoni Mazur dokonał otwarcia uroczystości i powitał licznie przybyłych gości. W swoim wystąpieniu przybliżył postać św. Jadwigi oraz uzasadnił dlaczego postać ta, żyjąca sześć wieków temu może być wzorem dla uczniów i nauczycieli w dzisiejszych czasach. Antoni Mazur złożył również życzenia wszystkim pedagogom zgromadzonym w sali oraz gratulacje nagrodzonym.

Po wysłuchaniu wystąpień gości (Ks. Biskupa, Konsula Generalnego Republiki Węgierskiej, marszałka p. St. Zająca, Kuratora oświaty p. M. Michno, posła p. J. Knapika, przewodniczącego Rady Powiatu p. M. Przybylskiego), Starosta Gorlicki p. Andrzej Welc wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom z naszego powiatu. Jedną z nagrodzonych osób była nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu Pani Danuta Gruca.
Również dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych - p. Antoni Mazur wręczył nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
Życzenia dla pedagogów składali także Rodzice i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu złożyli na ręce przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu - p. Barbary Wiatr wiązankę kwiatów dla wszystkich pracowników oświaty naszego powiatu.

Po części oficjalnej młodzież szkoły przedstawiła część artystyczną przygotowaną przez nauczycielki ZSZ: mgr Lidię Woźniak, mgr Marię Czech oraz mgr Bożenę Dyląg.
Na scenie centralne miejsce zajął duży obraz przedstawiający św. Jadwigę Królową, namalowany specjalnie na tę okazję przez uczennicę ZSZ w Bieczu Karolinę Ablewicz - stypendystkę Sarosty Gorlickiego.
Oprawę dekoracyjną uroczystości przygotowała p. Lucyna Radwan.

W uroczystości udział wzięli: Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Polsce p. Istvan Kovats; ks. bp. Kazimierz Górny; marszałek Stanisław Zając; poseł Jan Knapik; małopolski wice Kurator Oświaty p. Marek Michno; dyr. delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu p. Stanisław Szudek; gospodarze powiatu na czele z przewodniczącym Rady Powiatu p. M. Przybylskim i Starostą p. A. Welcem; gospodarze gminy Biecz z wice przewodniczącym Rady Miejskiej p. Władysławem Klockiem i burmistrzem Witoldem Bogdanem; dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez powiat; radni Rady Powiatu Gorlickiego.