ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

MG.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

PLAKATY

Wrz 13, 2017 371razy

Regulamin Czytelni Internetowej

Zasady ogólne

Czytelnia Internetowa Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu udostępnia uczniom/słuchaczom, nauczycielom i pracownikom szkoły stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych.
Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby. 
Maksymalny czas pracy wynosi 45 minut. Można go wydłużyć, jeśli w kolejce nie oczekują następni użytkownicy.
W uzasadnionych przypadkach można dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego na określony czas pracy w następnym dniu.

 

Zasady szczegółowe

 1. Użytkownik ma prawo do:
  a) korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez prowadzącego Czytelnię Internetową;
  b) docierania do potrzebnych informacji;
  c) rozwijania swoich zainteresowań, pasji naukowych i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej
  oraz posługiwania się Internetem;
  d) zapisywania na elektronicznych nośnikach informacji efektów swojej pracy, kopiowania potrzebnych plików zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi;
  e) podłączenia – po uzyskaniu zgody bibliotekarza – słuchawek, urządzeń typu pendrive, MP3.
 2. Użytkownik ma obowiązek:
  a) podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego Czytelnię Internetową;
  b) informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych
  oraz o uszkodzeniach mechanicznych;
  c) stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania;
  d) sprawdzać przyniesione nośniki informacji programem antywirusowym;
  e) okrycie wierzchnie zostawić w szatni (wymagane jest również obuwie zastępcze);
  f) zapoznać się z regulaminem Czytelni Internetowej oraz instrukcją wyświetloną na monitorze komputera, okazać legitymację szkolną lub identyfikator i wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Użytkownikowi nie wolno:
  a) uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy;
  b) wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych;
  c) instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego;
  d) uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu;
  e) dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych,
  f) utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników Czytelni Internetowej;
  g) naruszać Regulaminu oraz innych regulaminów nadrzędnych i lokalnych w sieci komputerowej;
  h) wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym;
  i) przeszkadzać głośnym zachowaniem;
  j) wprowadzać osób spoza szkoły;
  k) obrażać uczuć innych użytkowników poprzez wysyłanie listów, wiadomości, itp.;
  l) wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i ukarania go (poza karami statutowymi szkoły) czasową blokadą korzystania z komputerów.
 5. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje.

Facebook