ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

bip

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

PROGRAM POWER

„Sukces w karierze zawodowej poprzez zagraniczne praktyki z programem Erasmus+”.

Wrz 13, 2017 1019razy

Regulamin Czytelni Internetowej

Zasady ogólne

Czytelnia Internetowa Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu udostępnia uczniom/słuchaczom, nauczycielom i pracownikom szkoły stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych.
Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby. 
Maksymalny czas pracy wynosi 45 minut. Można go wydłużyć, jeśli w kolejce nie oczekują następni użytkownicy.
W uzasadnionych przypadkach można dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego na określony czas pracy w następnym dniu.

 

Zasady szczegółowe

 1. Użytkownik ma prawo do:
  a) korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez prowadzącego Czytelnię Internetową;
  b) docierania do potrzebnych informacji;
  c) rozwijania swoich zainteresowań, pasji naukowych i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej
  oraz posługiwania się Internetem;
  d) zapisywania na elektronicznych nośnikach informacji efektów swojej pracy, kopiowania potrzebnych plików zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi;
  e) podłączenia – po uzyskaniu zgody bibliotekarza – słuchawek, urządzeń typu pendrive, MP3.
 2. Użytkownik ma obowiązek:
  a) podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego Czytelnię Internetową;
  b) informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych
  oraz o uszkodzeniach mechanicznych;
  c) stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania;
  d) sprawdzać przyniesione nośniki informacji programem antywirusowym;
  e) okrycie wierzchnie zostawić w szatni (wymagane jest również obuwie zastępcze);
  f) zapoznać się z regulaminem Czytelni Internetowej oraz instrukcją wyświetloną na monitorze komputera, okazać legitymację szkolną lub identyfikator i wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Użytkownikowi nie wolno:
  a) uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy;
  b) wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych;
  c) instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego;
  d) uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu;
  e) dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych,
  f) utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników Czytelni Internetowej;
  g) naruszać Regulaminu oraz innych regulaminów nadrzędnych i lokalnych w sieci komputerowej;
  h) wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym;
  i) przeszkadzać głośnym zachowaniem;
  j) wprowadzać osób spoza szkoły;
  k) obrażać uczuć innych użytkowników poprzez wysyłanie listów, wiadomości, itp.;
  l) wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i ukarania go (poza karami statutowymi szkoły) czasową blokadą korzystania z komputerów.
 5. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje.

Facebook