Załącznik nr 14 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

WZÓR - dokument do pobrania w załączniku


 

…………………………., ……………………………

          (miejscowość)                                                       (data) 

 

ZGODA UCZNIA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.UE nr 119, ze zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na nieodpłatne i zwielokrotnione publiczne udostępnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

ucznia  klasy …………………… Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu zarejestrowanego podczas zajęć, uroczystości szkolnych oraz związanego z uczestnictwem w programach edukacyjnych, projektach, konkursach, koncertach, audycjach muzycznych, podczas dni otwartych i innych uroczystości organizowanych zarówno przez Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, jak również przez inne Szkoły lub Placówki Oświatowe Powiatu Gorlickiego, w tym również w zestawieniu z wizerunkiem innych osób uczestniczących w ww. imprezach za pomocą dowolnego medium, w tym strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, Organu Prowadzącego oraz innych Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Gorlickiego, na profilu społecznościowym Facebook zarządzanym przez Szkołę, Organ Prowadzący oraz pozostałe Szkoły i Placówki Oświatowe Powiatu Gorlickiego, lokalnej telewizji, na łamach prasy, plakatów, kronik, periodyków wydawanych przez Szkołę, na tablach klasowych umieszczanych na terenie Szkoły w celu promocji moich osiągnięć/osiągnięć mojego dziecka oraz pozytywnego wizerunku Szkoły.

Jednocześnie zostałem poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem.

Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

                                                                                                                                                                                                            …………………………………………………

     (data i czytelny podpis ucznia i rodzica/opiekuna prawnego)