Deklaracja dla:
(1) ucznia 
ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2021/2022 i w 2022 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy;
(2) absolwenta liceum, technikum lub szkoły artystycznej 
w Polsce, (szkoła nadal funkcjonuje), który w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum 
uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo liceum, technikum, szkoły artystycznej, ale szkoła została zlikwidowana;
(2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (przed 2005 r.), który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
(4) osoby, która w 
sesji zimowej 2022 r. zamierza ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).


Załącznik 2 - Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Załącznik 5a - Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

Załącznik 6 - Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Załącznik 7 - Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Załącznik 30 - Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2017–2021, o wydanie w 2022 r. świadectwa dojrzałości

Terminy: