Terminy rekrutacji

 1. od  17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły

 2. do 14 lipca 2021 r. - weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych czynności

 3. do 21 lipca 2021 r. - weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

 4. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz.15:00 – uzupełnienie wniosku
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie , z uwagi na zamianę szkoły, do których kandyduje.

 5. 22 lipca 2021 r. – podanie przez komisję wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych
  i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

 6. Od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. – wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

 7. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole  poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;

 8. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;