ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

bip

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

PROGRAM POWER

„Sukces w karierze zawodowej poprzez zagraniczne praktyki z programem Erasmus+”.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Wraz z szybkim rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Współczesne samochody to nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne łączące elementy mechaniki, elektroniki, informatyki i mechatroniki. Samochód to skomplikowane urządzenie, które musi obsługiwać i naprawiać specjalista, znający budowę, działanie oraz zasady obsługi i naprawy pojazdów. Osobą odpowiednio do tego przygotowaną jest Technik Pojazdów Samochodowych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
    a) diagnostyki stanu technicznego samochodów i innych pojazdów silnikowych,
    b) wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
    c) organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy pojazdów.

Technik Pojazdów Samochodowych znajdzie zatrudnienie na stanowiskach średniego szczebla technicznego w produkcyjnych zakładach przemysłowych, firmach branży motoryzacyjnej, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportowych, fabrykach samochodów i ich podzespołów oraz salonach samochodowych. Może również podjąć własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach kierunkowych. Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, a praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, gdzie uczniowie mają do dyspozycji najnowszy sprzęt stosowany w diagnostyce i naprawie pojazdów samochodowych.

Uczniowie mają możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych w ramach bezpłatnych szkoleń organizowanych 
w ramach projektów tj: kurs spawania metodą MAG, kurs spawania metodą TIG, kurs projektowania w programie Autocad, kurs kierowców wózków jezdniowych, kurs obsługi obrabiarek CNC

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Uczeń w trakcie cyklu kształcenia w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zdobywa wiedzę ogólną i zawodową, która daje mu szeroki zakres możliwości zawodowych. W wyniku realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:
    • zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia,
    • układania jadłospisów dla różnych grup ludności z uwzględnieniem wieku, płci, aktywności fizycznej i stanu fizjologicznego oraz w różnych jednostkach chorobowych
    • obliczania wartości energetycznej i odżywczej przygotowywanych potraw
    • wyposażenia technicznego zakładu gastronomicznego,
    • urządzania wnętrza obiektów żywienia zbiorowego lub zakwaterowania,
    • obsługi konsumenta,
    • kalkulacji cen potraw i napojów,
    • opracowywania receptur gastronomicznych
    • prowadzenia uproszczonej rachunkowości,
    • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w branży gastronomicznej,
    • prowadzenia korespondencji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży gastronomicznej,
    • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania produkcji gastronomicznej i oceny żywienia
Absolwent jest poszukiwanym pracownikiem w zakładach gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego - restauracjach, barach, kawiarniach, zajazdach, stołówkach szkolnych, stołówkach sanatoryjnych, instytucjach zajmujących się obrotem żywności i upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, w obiektach zbiorowego zakwaterowania, może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.
Po ukończeniu technikum absolwent może doskonalić zdobyte kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie nauki na studiach wyższych (technologia żywności, żywienie człowieka, dietetyka, towaroznawstwo) lub realizować własną ścieżkę kariery zawodowej.

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK
Technik informatyk to atrakcyjny i poszukiwany zawód na polskim i europejskim rynku pracy. Wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu oraz wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację i komunikację co skutkuje wzrostem zapotrzebowania na absolwentów tego kierunku.
Wybierając kierunek kształcenia technik informatyk, nauczysz się projektować bazy danych, programować z zastosowaniem zaawansowanych środowisk programistycznych, poznasz w stopniu zaawansowanym obsługę aplikacji biurowych i narzędzi do obróbki grafiki, będziesz tworzyć strony WWW, zarządzać systemami sieciowymi i serwerami, poznasz budowę i funkcje poszczególnych podzespołów komputera.
Absolwent kierunku technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
    • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych i obsługiwania oprogramowania użytkowego,
    • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
    • konfigurowania sprzętu i oprogramowania,
    • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
    • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
    • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią;
Informatycy poszukiwani są przez firmy:
- mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie,
- specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego
- przetwarzające dane, projektujące i wdrażające kompleksowe usługi www
- tworzące oprogramowanie komputerowe i sklepy komputerowe
- dochodowe działalności gospodarcze.
Jeżeli pragniesz zdobyć atrakcyjny zawód lub w przyszłości podjąć studia na uczelniach technicznych (informatyka, automatyka, robotyka itp.) lub kierunkach zbliżonych, podejmij naukę na kierunku Technik Informatyk.

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK HOTELARSTWA

Uczeń w trakcie cyklu kształcenia w Technikum Hotelarstwa zdobywa wiedzę ogólną i zawodową, która daje mu szeroki zakres możliwości zawodowych.
Absolwenci kierunku technik hotelarstwa  są profesjonalnie przygotowani do pracy w  firmach hotelarsko-turystycznych, jak również do samodzielnego prowadzenia tego typu działalności. Ponadto dzięki zajęciom praktycznym z zakresu żywienia i usług gastronomicznych nie są im obce tajniki obsługi kelnersko-gastronomicznej.

Interesujące przedmioty zawodowe, praktyki w hotelach i restauracjach, staże zawodowe, kursy branżowe oraz ciekawe wycieczki dydaktyczne zapewniają fachowe przygotowanie do pracy na różnych stanowiskach w branży HoReCa (hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej). Atutem kierunku jest nauka języka obcego zawodowego, co podnosi szanse absolwentów na znalezienie pracy zarówno w kraju jak i zagranicą.

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych szkolnych pracowniach hotelarskich i gastronomicznych. Ponadto podczas nauki mają praktyki zawodowe w wybranych przez siebie lub wskazanych przez szkołę zakładach pracy branży turystyczno-gastronomiczno-hotelarskiej.
Badając losy absolwentów, można stwierdzić, iż młodzież nie ma trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie technika hotelarstwa, a głównymi miejscami pracy są hotele i restauracje (również na stanowiskach kierowniczych).

Perspektywy rozwoju - recepcjonista, kierownik recepcji, concierge, kierownik służby pięter, specjalista do spraw turystyki, specjalista do spraw marketingu, manager hotelu, animator czasu wolnego, menager Spa&Welleness, kierownik restauracji.

KUCHARZ

Uczniowie w trakcie trzyletniego cyklu kształcenia zdobywają wiedzę ogólną i zawodową. W wyniku realizacji procesu nauczania absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywanie żywności, sporządzanie potraw i napojów, ekspedycja potraw i napojów.

Podczas nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:
    • stosowania zasad prawidłowego odżywiania,
    • dokonywania jakościowej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw,
    • przeprowadzania organoleptycznej oceny jakości surowców i potraw,
    • dobierania surowców do produkcji potraw,
    • właściwego przechowywania surowców, półproduktów i gotowych potraw,
    • wykonywania obróbki wstępnej i cieplnej surowców i półproduktów,
    • przygotowywania podstawowego asortymentu potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych, w oparciu o normy i receptury gastronomiczne,
    • stosowania odpowiednich technik sporządzania potraw
    • prawidłowego zestawiania posiłków , układania prostego menu,
    • posługiwania się narzędziami i maszynami wykorzystywanymi do obróbki surowców i produktów spożywczych i przy przygotowywaniu posiłków,

Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach żywienia zbiorowego gdzie uczniowie są młodocianymi pracownikami.
Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w zakładach gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego (restauracje, bary, kawiarnie, zajazdy, stołówki szkolne, stołówki sanatoryjne itp.)

TECHNIK MECHANIK

Absolwent kierunku technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Technik mechanik to również fachowiec z zakresu różnych metod wytwarzania, 
a w szczególności: obróbki skrawaniem, erozyjnej, plastycznej, cieplnej
i spawalnictwa. Zajmuje się także projektowaniem maszyn, urządzeń ręcznych oraz w pełni zautomatyzowanych, projektowaniem urządzeń transportowych, układów pneumatycznych, hydraulicznych itp.

Kierunek objęty jest patronatem firmy PGO. Uczniowie, odbywając staż w tej prestiżowej firmie, zdobywają cenne doświadczenie, które zwiększa ich szanse na zatrudnienie i pozwoli w przyszłości znaleźć wymarzoną pracę.
Część zajęć teoretycznych (technologia napraw, techniki wytwarzania) odbywa się w sali wykładowej zlokalizowanej na terenie firmy PGO. Dzięki temu uczniowie mają możliwość łączenia teorii z praktyką poprzez obserwację rzeczywistych procesów technologicznych realizowanych na określonych stanowiskach pracy.

Jako absolwent kierunku Technik mechanik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
    • wytwarzania części maszyn i urządzeń,
    • dokonywania montażu, instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
    • obsługiwania maszyn i urządzeń,
    • organizowania procesu produkcji,
    • posługiwania się narzędziami pomiarowymi,
    • posługiwania się dokumentacją technologiczną i konstrukcyjną,
    • stosowania podstawowych metod obróbki,
    • zdobędziesz umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.
Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe i skrawające.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która zajmuje się obsługą, konserwacją, wymianą, naprawą oraz montowaniem podzespołów w pojazdach samochodowych.
Mechanik to zawód stawiający przed uczniem i później absolwentem duże wyzwania. Współczesne samochody to skomplikowane zespoły zmieniające się w bardzo szybkim tempie.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
    a) diagnostyki stanu technicznego samochodów i innych pojazdów silnikowych
    b) wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w autoryzowanych serwisach samochodowych, warsztatach usługowo-naprawczych, przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej, zakładach produkcyjnych wykorzystujących pojazdy samochodowe i wózki widłowe, służbach technicznych obsługi pojazdów w firmach transportowych, zakładach produkujących pojazdy, urządzenia do nich i części zamienne.
Może też podjąć pracę na własny rachunek tj. prowadzić warsztat naprawy pojazdów i samochodów lub kontynuować naukę w szkole branżowej 
II stopnia.
Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole natomiast praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, gdzie uczniowie mają do dyspozycji najnowszy sprzęt stosowany w diagnostyce, obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych.

Uczniowie mają możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych w ramach bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach projektów tj: kurs spawania metodą MAG, kurs spawania metodą TIG, kurs projektowania w programie Autocad, kurs kierowców wózków jezdniowych, kurs obsługi obrabiarek CNC.

Facebook