Regulamin Rekrutacji do pięcioletniego Technikum w Zespole Szkół Zawodowych

im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu

na rok szkolny 2021/2022

 1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

 2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
  i placówek.

 3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2018r. poz. 2245 z p. zm.

 4. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 11/21 z dnia 23 lutego 2021 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez MKO

 1. § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

§1

Postanowienia ogólne:

 1. Rekrutację do klas pierwszych technikum przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora szkoły.

 2. Szkoła objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej. Kandydaci kończący szkołę podstawową nieobjętą systemem rekrutacji elektronicznej, zgłaszają się do sekretariatu szkoły celem złożenia podania i rejestracji w systemie.

 3. Wymagane dokumenty do przyjęcia do szkoły:

 • wniosek/podanie,

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursów,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie dla kandydata na badania
  do zakładu medycyny pracy należy pobrać w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru),

 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej,
  a także opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • dwie fotografie,

 • karta informacyjna.

 

 

 

§2

Terminy rekrutacji:

 1. od  17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 – składanie przez kandydatów wniosków
  o przyjęcie do szkoły

 2. do 14 lipca 2021 r. - weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych czynności

 3. do 21 lipca 2021 r. - weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
  w oświadczeniach

 4. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz.15:00 – uzupełnienie wniosku
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku
  o przyjęcie , z uwagi na zamianę szkoły, do których kandyduje.

 5. 22 lipca 2021 r. – podanie przez komisję wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych
  i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

 6. Od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. – wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

 7. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole  poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;

 8. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;

 

§3

O przyjęciu do klasy pierwszej technikum w I etapie decydują następujące kryteria:

 1. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
  i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,

 2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
  1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 3. Punktowane są następujące zajęcia edukacyjne w zależności od typu szkoły:

 • 5 - letnie technikum hotelarstwa: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, plastyka;

 • 5-letnie technikum pojazdów samochodowych: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, informatyka;

 • 5-letnie technikum informatyczne: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, informatyka;

 • 5-letnie technikum żywienia i usług gastronomicznych: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, plastyka;

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnienie, przyznaje się 7 punktów.

 2. Dodatkowa punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznawane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/21 MKO z dnia 23 lutego 2021r. zał. 1,2,3

 • W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w wymienionym Zarządzeniu MKO, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu,  przyznaje się 3 punkty.

 1. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania kandydata do technikum jest zgromadzenie przez niego minimum 65 punktów.

 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, oraz jednego z przedmiotów do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
  ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie

 • niepełnosprawność kandydata- orzeczenie

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - orzeczenie

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - orzeczenie

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - orzeczenie

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego

o rozwodzie , separacji rodziców, akt zgonu rodzica

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument potwierdzający

Kryteria, o których mowa w pkt. 9, mają jednakową wartość.

 

§4

Odwołania

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nie przyjęciu do wybranego oddziału możliwe jest odwołanie przewidziane zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. (Dz. U. poz. 493 z późn. zm)

Opis szkoły

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Do dyspozycji uczniów są m.in. 3 pracownie komputerowe, 2 nowoczesne pracownie do nauki języków obcych, siłownia, pracownie do nauki przedmiotów zawodowych oraz biblioteka ze stanowiskami multimedialnymi i dostępem do Internetu. W szkole działa min. Klub Honorowych Dawców Krwi, Szkolny Klub Wolontariatu, LOP , zespół wokalno-muzyczny "Canto". Do dyspozycji szkoły przeznaczona jest także nowoczesna hala sportowa, na której odbywają się lekcje wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe. Przy szkole znajdują się warsztaty CKZ, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Dla chętnych organizowane są także dodatkowe kursy: spawania na poziomie podstawowym, tj. spawanie gazowe, elektryczne i w osłonie CO2; kursy rozwijające uzdolnienia, np. Kuchnie świata, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie kwalifikacji zawodowych, a także kurs barmański, baristyczny, kurs carwingu, kurs wózków jezdniowych, kurs projektowania w Autokadzie. Od 2020 roku uczniowie kształcą się w branżowej szkole I stopnia
o specjalnościach : mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, piekarz, fryzjer, sprzedawca, cukiernik. Swoje zajęcia praktyczne realizują w CKZ w Gorlicach oraz w zakładach pracy na podstawie odrębnych umów. Natomiast teoretyczną naukę zawodu - poza mechanikami - odbywają w ramach organizowanych przez szkołę kursów wyjazdowych. Młodzież ma także możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe w czasie zagranicznych praktyk realizowanych w ramach programów unijnych Erasmus+. Ponadto w szkole zorganizowano ciekawe spotkania
z mistrzami gastronomi, min. Ewą Wachowicz i Robertem Sową, którzy poprowadzili dla uczniów warsztaty kulinarne. Nasza placówka to szkoła o 100-letniej tradycji w kształceniu zawodowym,
w której panuje miła i przyjazna atmosfera sprzyjająca zdobywaniu rzetelnej wiedzy. Atutem szkoły jest jednozmianowość oraz stosunkowo niewielka ilość uczniów, co przekłada się na ich lepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych . Szkoła daje swoim absolwentom możliwość dalszego kształcenia na wyższych uczelniach, podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie lub założenia
i prowadzenia własnej firmy. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów absolwenci uzyskują tytuł technika w wyuczonym zawodzie. Uczniowie zamiejscowi mają możliwość zamieszkania w bursie usytuowanej obok szkoły.