Procedury przychodzenia/wychodzenia ze szkoły oraz bezpiecznego przebywania uczniów w szkole w trakcie konsultacji

 

 1. W szkole obowiązują procedury ustalone na podstawie wytycznych GIS i MZ.

 2. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; w przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zarażenia korona wirusem.

 3. Przebywanie osób trzecich w placówce możliwe będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

 4. Uczniowie i absolwenci wchodzą do szkoły kolejno, zachowując 2 m dystans, w maseczkach, w porach rozpoczynania konsultacji wg grafiku i udają się najkrótszą drogą do wyznaczonych sal.

 5. Grafik konsultacji dostępny jest na stronie szkoły.

 6. Zakazane jest gromadzenie się na placu przyszkolnym oraz szkolnych korytarzach, tak przed jak i po konsultacjach; obowiązują środki ostrożności i 2 m dystans.

 7. Przy wejściu do budynku znajduje się pojemnik z płynem do odkażania rąk. Dezynfekcja jest obowiązkowa dla wszystkich, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych; jeśli tak jest, należy problem zgłosić pracownikowi obsługi, który nadzoruje powyższą czynność i otwiera drzwi do szkoły, i najkrótszą drogą udać się do toalety w celu dokładnego umycia rąk.

 8. Nauczyciele prowadzący konsultacje zobligowani są do informowania uczniów o częstym i regularnym myciu rąk, zachowaniu koniecznego dystansu oraz nieprzemieszczaniu się bez wyraźnej potrzeby. Sami również stosują się do tych wskazań.

 9. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali, zgodnie z ustalonym grafikiem; w grupie może przebywać do 10 uczniów.

 10. Przestrzeń przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i na korytarzu nie może być mniejsza niż 4 m2 na osobę, z zachowaniem 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i odstępem między stolikami wynoszącym 1,5 m.

 11. Uczniowie / absolwenci nie korzystają z szatni.

 12. Po zajęciu wyznaczonych miejsc uczniowie / absolwenci i nauczyciel mogą ściągnąć maseczki. W razie konieczności przemieszczenia się należy założyć maseczkę, jeśli dystans zostanie zmniejszony.

 13. Sale są wietrzone w tracie konsultacji w połowie trwania zajęć i na przerwach przeznaczonych na dezynfekcję; jeśli pogoda pozwala, okna pozostają uchylone; drzwi są otwarte.

 14. Nauczyciele przekazują i odbierają od uczniów materiały w rękawiczkach.

 15. W przypadku konieczności wykorzystywania przedmiotów wyposażenia pracowni należy je zdezynfekować.

 16. Uczniowie korzystają wyłącznie z przyniesionych przez siebie podręczników i przyborów.

 17. Po zakończeniu konsultacji należy bezzwłocznie opuścić budynek szkoły, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa jak przy wejściu.

 18. W przerwach między zajęciami pracownicy obsługi wykonują prace porządkowe polegające na utrzymywaniu w czystości i dezynfekcji sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach.

 19. Nauczyciele dokumentują konsultacje z wyszczególnieniem czasu wejścia i i wyjścia z sali każdego ucznia / absolwenta.

 20. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe dotyczące prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek.

 21. Dodatkowe procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika lub ucznia / absolwenta szkoły:

  1. W przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u pracownika, ucznia lub absolwenta należy niezwłocznie telefonicznie poinformować dyrektora szkoły (13 4471023) i odizolować daną osobę w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu – sala nr 1;

  2. Następnie należy poinformować właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – pogotowie ratunkowe, ponadto w przypadku ucznia nieletniego – rodziców, w celu pilnego odebrania go ze szkoły;

  3. Jeśli stan zdrowia pracownika, ucznia lub absolwenta nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, powinni udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 22. Dodatkowe procedury dotyczące organizacji pracy biblioteki szkolnej:

  1. biblioteka funkcjonuje zgodnie z grafikiem opublikowanym na stronie szkoły;

  2. czytelnicy i bibliotekarz pozostają w maseczkach; bibliotekarz obsługuje czytelników w rękawiczkach;

  3. po wejściu do biblioteki użytkownik odkaża ręce/rękawiczki płynem dezynfekującym na bazie alkoholu;

  4. użytkownik trzyma w ręce oddawane książki i materiały biblioteczne, podsuwając je bibliotekarzowi pod czytnik kodem kreskowym, znajdującym się na tylnej okładce;

  5. oddane książki i materiały biblioteczne są składowane w specjalnie wydzielonym w bibliotece miejscu, gdzie odbywają kwarantannę przez siedem dni, po czym ponownie mogą być włączone do wypożyczanych zbiorów;

  6. nie ma wolnego dostępu do zbiorów i katalogu kartkowego;

  7. istnieje możliwość zamawiania książek drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  8. książki aktualnie wypożyczone mogą zostać zwrócone we wrześniu.

 23. Uczeń / absolwent wchodzący na teren szkoły w celu udziału w konsultacjach podpisuje oświadczenie, że:

  1. zapoznał się z obowiązującą w szkole procedurą oraz materiałami informacyjnymi dostępnymi na stronie szkoły i zobowiązuje się do jej przestrzegania;

  2. nie miał kontaktu z osobą zakażoną Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, w izolacji, i nie przejawia widocznych oznak choroby;

  3. zdaje sobie sprawę z ryzyka zakażenia mimo wprowadzonego w szkole rygoru sanitarnego i wdrożonej procedury

 24. W przypadku ucznia nieletniego oświadczenie podpisują rodzice / opiekunowie prawni; przekazanie podpisanego oświadczenia jest warunkiem wejścia na teren szkoły.