Procedury przeprowadzania egzaminu z kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu 
czerwiec / lipiec 2020  -  
część pisemna i praktyczna

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  1. Zdający,

  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,

  3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

 2. Zdający nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

 4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

 8. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

 1. Uczniowie przybywają do szkoły z zakrytymi ustami i nosem.

 2. Nauczyciele skierowani do pomocy przy egzaminach pisemnych z kwalifikacji zawodowych nadzorują wchodzenie zdających do szkoły, dbając o przestrzegania zasad bezpieczeństwa – zachowanie odpowiedniego dystansu, włożone maseczki, dezynfekcja rąk ( nauczyciele zajmują miejsca przed drzwiami szkoły)

 3. Do budynku szkoły wchodzą uczniowie, zachowując bezpieczną odległość ( 2m) dwoma odrębnymi wejściami zgodnie z harmonogramem:

  1. Część pisemna

wtorek 23.06.2020

Wejście A – od podwórza szkoły

 

Godzina

kwalifikacja

sala

Ilość zdających

9.20

EE.08/III TI

16

10

9.30

MG.19/III TM

(nr od 1 do 7 wg opublikowanych list)

12

7

9.40

TG.07/III TŻ

6

11

 

Wejście B – od ul. K Wielkiego – wchodzą uczniowie zdający w sali

 

Godzina

kwalifikacja

sala

Ilość zdających

9.20

MG.18/III MPS

3

14

9.30

TG.07/ III kuch

2

8

M.44 Absolwent

2

1

9.40

MG.07/III TŻ

(nr od 8 do 14 wg opublikowanych list)

13

7

M.20 Absolwent

za 1

1

 

 1. Po wejściu do budynku szkoły zdający dokonują dezynfekcji rąk i udają się wprost do wyznaczonych sali. Przy drzwiach wejściowych do pracowni członek ZN identyfikuje zdającego i wpuszcza go do sali.Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie własnym długopisem. Otrzymują wylosowany przez członka ZN numerek stolika, który zostaje zapisany w wykazie zdających

 2. Zdający siada przy stoliku zgodnie z wylosowanym numerem.

 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ .

 4. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego członek ZN, aby odpowiedzieć na pytanie lub odebrać po zakończeniu egzaminu arkusz

  2. wychodzi do toalety

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym lub kończy egzamin praktyczny i wychodzi z sali egzaminacyjnej

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 2. Zakończenie egzaminu zdający zgłasza poprzez podniesienie ręki, pozostając na miejscu. Następnie zakrywa usta i nos, oczekując na podejście członka ZN, który po sprawdzeniu poprawności zakodowania arkusza egzaminacyjnego zezwala zdającemu na opuszczenie budynku.

 3. Zdający opuszcza budynek szkoły sprawnie bez zbędnego zatrzymywania się na korytarzach szkoły, poruszając się tym samym ciągiem komunikacyjnym.

 4. W przypadku EPKwZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 5. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia

 6. W przypadku EPKwZ stanowiska egzaminacyjne, w tym również stanowiska służące do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu przy komputerze, również powinny być zaaranżowane w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego asystentami technicznymi / osobami obsługującymi sprzęt albo urządzenia.

 7. Dezynfekować należy również:

  1. klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do egzaminu;

  2. sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas przeprowadzania części praktycznej EPKwZ; sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu;

  3. kalkulatory z części pisemnej i praktycznej EPKwZ i EZ we właściwych kwalifikacjach – jeżeli szkoła zapewnia taki sprzęt;

  4. przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.

Członkowie komisji nadzorujących

 

 1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego znajdują się z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego ( w trakcie czynności organizacyjnych : rozdawanie arkuszy, zbieranie arkuszy, podchodzenie do zdającego w chwili gdy prosi o wyjaśnienie), członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).

 2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 3. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

 4. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi ,

  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym ,

  3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,

  5. opuszczeniu na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

  6. o dzieleniu się wrażeniami po egzaminie między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły

Przygotowanie szkoły i sal egzaminacyjnych

 

 1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, zapewnia się regularną dezynfekcję klamek/uchwytów,

 2. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

 3. Zdający egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych będą mogli zostawić rzeczy (kurtkę, torbę, telefon) w sali nr 18 dla zdających w 16 i 17, w Sali nr 11 dla 12 i 13, na parterze w sali 7 dla 6 i w części korytarza – nieczynne wejście do szkoły dla 3 i 2. Sale zostaną zamknięte i otworzone po jego zakończeniu.

 4. Toalety, z których będą korzystali uczniowie i zespoły nadzorujące będą na bieżąco dezynfekowane.

 5. Wyznacza się salę nr 1 jako pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować zdającego w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych oraz członków ZN.

 6. Nauczyciele dyżurujący na korytarzu nadzorują wychodzenie zdających z sal egzaminacyjnych.

 7. Wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – według porządku wchodzenia do szkoły (wychodzą jeden za drugim z sal egzaminacyjnych i opuszczają szkołę tymi samymi ciągami komunikacyjnymi)

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego (sala nr 1) lub innej osoby przejawiającej objawy choroby.

 2. W przypadku zdającego, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (sala nr 5), przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

 4. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (sala nr 5), przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć również decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne

 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu konsultacji lub uzyskania porady.