Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii  w roku szkolnym 2021/2022

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji

 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 3. W szkole we wszystkich przestrzeniach wspólnych tj. korytarze, toalety, szatnia, sekretariat, pokój nauczycielski, szkolny sklepik, biblioteka, obowiązuje zasłanianie ust i nosa i zachowywanie w miarę możliwości zalecanych odstępów, a także ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 4. Przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 5. Każdy uczeń wchodząc do szkoły : 

  • ma zasłonięte usta i nos,
  • zachowuje zalecany dystans pomiędzy innymi osobami
  • dokonuje dezynfekcji dłoni
  • udaje się do klasopracowni
 1. Do szkoły bez zgody dyrektora lub wicedyrektor nie mogą wchodzić osoby trzecie – są one zobowiązane do wykonania telefonu do sekretariatu szkoły 13 4471 023, po którym osoba upoważniona kontaktuje się z nimi.

 2. Wszyscy przebywający na terenie szkoły mają obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety

 3. W kontaktach z rodzicami uczniów rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 4. Uczeń pełnoletni i rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury w sytuacjach koniecznych.

 5. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie .

 6. Pomiar temperatury ciała ucznia/ pracownika zostaje dokonany:

  • w sytuacji podejrzenia zakażenia lub złego samopoczucia ucznia/pracownika,
  • po wcześniej izolacji ucznia/ pracownika w szkolnej izolatce lub we wskazanym miejscu
  • przez wyznaczoną osobę z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ( maseczka, rękawiczki, odzież)
  • po stwierdzeniu podwyższonej temperatury ciała u ucznia/ pracownika zostają zastosowane procedury określone w § 3, p. 2.
 1. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

 2. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

 3. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

 4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 5. W czasie pobytu w szkole należy unikać zbędnego przemieszczania się po szkole, spacerowania.

 6. Ograniczony zostaje kontakt osobisty z dyrekcją szkoły do niezbędnego minimum. Wszystkie sprawy i problemy rozwiązywane są telefonicznie.

 7. Pomieszczenie przeznaczone do izolacji osób chorych, podejrzanych o zakażenie, czy mających złe samopoczucie znajduje się na parterze w nowej części - sala nr 8 i wyposażone jest w płyn do dezynfekcji , rękawiczki, maseczki.

 8. W każdej sali lekcyjnej znajduje się tzw. Zestaw awaryjny ( pudełko z rękawiczkami jednorazowymi , maseczka), który wykorzystujemy tylko w nagłych sytuacjach.

 

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 

 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

 2. Podczas wchodzenia do szatni uczniowie korzystają ze środka do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy wejściu do boksów. Każda klasa przydzielona jest do jednego boksu. Uczniowie nie powinni przebywać w szatni w czasie trwania zajęć lekcyjnych, a także powinni unikać niepotrzebnego gromadzenia się w boksach. Z szatni należy korzystać szybko i sprawnie, zachowując dystans i unikając dłuższego przebywania.

 3. Każdy uczeń w miarę możliwości powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce ( możliwość pozostawienia podręczników w przeznaczonym do tego miejscu). Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą

 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów

 5. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportowych zaleca się

  • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować
  • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy po zajęciach powinien być odkładany w miejsce przeznaczone do dezynfekcji po każdych zajęciach, a w miarę możliwości po każdych zajęciach

  • Zaleca się korzystanie przez uczniów ze szkolnego podwórza, miejskiego stadionu oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw ( w zależności od pogody)

  • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 1. Zasady korzystania z pracowni informatycznych:

 • uczniowie pracują na samodzielnych stanowiskach komputerowych i zachowują odległość od sąsiadujących stanowisk;

 • w pracowni znajduje się płyn odkażający do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli - w zależności od potrzeb;

 • stanowiska komputerowe, w szczególności myszki, klawiatury, przyciski obudowy komputerów, blaty stołów są dezynfekowane; 

 • dezynfekcja ma miejsce każdorazowo na zakończenie ostatnich zajęć danej grupy w pracowni (5 min. przed końcem lekcji);

 • po dezynfekcji stanowisk nauczyciel wietrzy salę lekcyjną, a uczniowie opuszczają pracownię;

 1. Zasady korzystania z pracowni gastronomicznej :

 • W pracowni gastronomicznej mogą tylko przebywać uczniowie biorący udział w ćwiczeniach.

 • Uczniowie przebywający w pracowni gastronomicznej w miarę możliwości powinni zachować bezpieczną odległość lub powinni mieć maseczki (przyłbice)

 • Uczniowie wchodząc do pracowni gastronomicznej powinni zdezynfekować ręce.

 • Uczniowie przebywają w pracowni gastronomicznej w czasie przeznaczonym na zajęcia, nie opuszczają ich w trakcie wychodząc na przerwę. Mogą wyjść z niej po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 • Uczniowie na zajęciach praktycznych pracują w grupach 1-2osobowych nie zmieniając składu osobowego i miejsca pracy.

 • Uczniowie rozpoczynając ćwiczenia praktyczne i w trakcie ich trwania powinni często myć ręce.

 • Uczniowie na zajęcia praktyczne przynoszą czystą, wyprasowaną odzież ochronną i zakładają ją przed rozpoczęciem ćwiczeń. Każdorazowo po zakończeniu zajęć biorą odzież ochronną do domu w celu jej wyprania i wyprasowania.

 • Każdorazowo uczniowie przynoszą wszystkie niezbędne surowce do wykonania ćwiczeń, w ilościach potrzebnych do zadania, a pozostałe zabierają ze sobą do domu.

 • Do wycierania sprzętu gastronomicznego uczniowie przynoszą ręczniki papierowe, a zużyte od razu wrzucają do kosza na śmieci.

 • Wszystkie czynności tzw. brudne wykonują w rękawiczkach ochronnych przyniesionych przez siebie, a następnie od razu wrzucają do kosza na śmieci.

 • Uczniowie degustują tylko potrawę przygotowaną przez siebie, nie próbują potraw przygotowanych przez kolegów i koleżanki i nie częstują innych.

 • Po zakończeniu ćwiczenia uczniowie myją oraz wyparzają użyty sprzęt i porządkują dokładnie stanowisko pracy.

 

 1. Zasady korzystania z pracowni obsługi konsumenta i pracowni śniadań:

 • W Pracowni obsługi konsumenta i Pracowni śniadań podczas wykonywania czynności praktycznych obowiązują rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Ponadto wymagany jest strój roboczy: Pracownia obsługi konsumenta: zapaska, kamizelka kelnerska; Pracownia śniadań: fartuch kuchenny, zapaska, chusta na włosy lub czepek, antypoślizgowe obuwie.

 • W przypadku ćwiczeń i symulacji związanej z bezpośrednią obsługą gości zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekowanie rąk po wykonanej usłudze.

 • Użyte podczas zajęć praktycznych naczynia i środki pracy należy wysterylizować lub zdezynfekować (np. mycie naczyń w zmywarce w temperaturze wyparzania, dezynfekcja blatów roboczych, urządzeń)

 • Należy zadbać o przypomnienie uczniom zasad higieny osobistej, mycia i dezynfekcji rąk, oraz o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia.

 •  Obowiązuje zakaz uczestniczenia w zajęciach osobom z objawami chorobowymi typu: gorączka, kaszel, osłabienie i inne grypopodobne

 • Obowiązuje zakaz wstępu do pracowni osobom postronnym.

 • Rekomenduje się:

 1. zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter ćwiczeń praktycznych.

 2. ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między uczniami, tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne. Wskazane jest takie ustawienie stanowisk, aby uczniowie byli od siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,

 3. restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,

 4. utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,

 5. stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość pracowni i stanowiska roboczego itp.).

 1. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej :

 • biblioteka funkcjonuje zgodnie z grafikiem opublikowanym na stronie szkoły i na drzwiach biblioteki;

 • bibliotekarz obsługuje czytelników w wydzielonym miejscu, osłonięty przesłoną z pleksi;

 • czytelnicy wchodzą do lokalu biblioteki pojedynczo, w maseczkach

 • po wejściu do biblioteki użytkownik odkaża ręce/rękawiczki płynem dezynfekującym na bazie alkoholu;

 • użytkownik trzyma w ręce oddawane książki i materiały biblioteczne, podsuwając je bibliotekarzowi pod czytnik kodem kreskowym, znajdującym się na tylnej okładce;

 • oddane książki i materiały biblioteczne oraz materiały, z którymi użytkownik pracował w czytelni, są składowane w specjalnie wydzielonym w bibliotece miejscu, gdzie odbywają kwarantannę przez siedem dni, po czym ponownie mogą być włączone do wypożyczanych zbiorów;

 • nie ma wolnego dostępu do zbiorów i katalogu kartkowego;

 • z czytelni może korzystać jednocześnie trzech użytkowników, którzy zachowują odstęp społeczny 1,5 m;

 • z urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputerów można korzystać pojedynczo;

 • wszystkie sprzęty w bibliotece będą podlegały systematycznej dezynfekcji;

 • istnieje możliwość zamawiania książek drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 • pozostałe punkty regulaminów bibliotecznych pozostaję bez zamian i są zamieszczone w lokalu biblioteki oraz na internetowej stronie szkoły.

 1. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne należy konsultować z dyrekcją szkoły, celem ustalenia zasad realizacji tych zajęć.

 2. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż

§ 3

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy powiadomić telefonicznie dyrekcję szkoły – Tel 134471023, a następnie wskazana przez dyrektora osoba:

 • Odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (szkolna izolatka) lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,

 • Dokonuje pomiaru temperatury z zachowaniem szczególnych zasad higienicznych (można wykorzystać zestawy higieniczne)

 • niezwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu)

 • przekazuje ucznia rodzicowi, opiekunowi lub dorosłej osobie wskazanej w upoważnieniu, w przypadku uczniów pełnoletnich oddać pod opiekę innej dorosłej zdrowej osoby

Następnie:

 • dyrektor lub osoba przez niego upoważniona kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem w celu pozyskania informacji o stanie zdrowia ucznia, w szczególności w zakresie potwierdzenia lub wykluczenia możliwości zakażenia SARS-CoV-2;

 • w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor w porozumieniu z PPIS i organem prowadzącym podejmuje decyzję o czasowym wprowadzeniu nauki w trybie zdalnym. 

 

 1. W razie zasłabnięcia ucznia na lekcji lub podczas zajęć praktycznych nauczyciel działa natychmiastowo: zakłada rękawiczki, maseczkę i udziela pierwszej pomocy jednocześnie informuje telefonicznie dyrektora szkoły, który podejmuje dalsze działania.

 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, na prośbę pracownika można zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia np. unikanie dyżurów.

 3. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie undefined oraz undefined odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.