ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

MG.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

PLAKATY

W przygotowaniu

W przygotowaniu

Krwiodawstwo – akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników. Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna. Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują swoją dobrą wolę. Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.

 

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 20172018:


Przewodniczący Krzysztof Ryznarski
Zastępca przewodniczącego Małgorzata Tumidajewicz
Sekretarz Dorota Stój
Członek Elżbieta Prokop

 

Wybrane kompetencje Rady Rodziców:

Kompetencje stanowiące

 1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego
 2. Uchwalanie regulaminu swojej działalności

Uprawnienia

 1. Delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
 2. Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki
 3. Wnioskowanie o powołanie rady szkoły
 4. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela
 5. Wybór przedstawiciela rady rodziców, gdy nie powołano rady szkoły do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy

Kompetencje opiniodawcze

 1. Opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne
 2. Opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnymOpiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki
 4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 5. Opiniowanie podjęcia działalności w szkole lub placówce stowarzyszeń lub innych organizacji, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 Prawa oświatowego
 6. Uzgodnienie z dyrektorem sytuacji, w których przebywanie na terenie szkoły, w której ustalono noszenie jednolitego stroju, nie wymaga noszenia prze uczniów jednolitego stroju
 7. Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju
 8. Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju
 9. Opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, i nauczyciela kontraktowego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
 10. Opiniowanie pracy nauczyciela mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
 11. Zaopiniowanie ustalenia w technikum przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka 
 12. Opiniowanie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych
  w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
 13. Opiniowanie ustalania przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w technikum, z których uczeń wybiera 2 przedmioty
 14. Wnioskowanie o nadanie imienia szkole
 15. Zaopiniowanie ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody działające przy Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu 

Inicjatorem powstania w 1995 roku i opiekunem Szkolnego Koła Ekologicznego „EKO – Biecz”, działającego przy Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w  Bieczu, była pani Bogusława Duda – nauczyciel geografii i ochrony środowiska w tej placówce oraz w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. Jana Findysza w Jaśle. Działalność członków koła wiązała się z ich przynależnością do Ligi Ochrony Przyrody o/Gorlice. Jego celem było kształtowanie właściwego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego, ochrona oraz budzenie umiłowania jego piękna. W ramach działalności tej organizacji prowadzono akcje informacyjne, odbywały się sesje naukowe, projekcje filmów, uczniowie brali udział w różnych imprezach ekologicznych.

W przygotowaniu

Facebook