REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NA ROK 2017/2018

PROGRAM: Europejski FunduszSpołeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) NR PROJEKTU: 2016-1-PL01-KA102-025630
PROJEKT: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

 

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” , który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

§ 2.

Informacje o projekcie

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu w latach 2016-2018.

Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach: technik hotelarstwa, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 23 uczniów.

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu 2017r. przez Komisję Rekrytacyjną w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu.

W skład Komisji Rekrytacyjnej wchodzą:
nauczyciel języka angielskiego – p. Anna Krężołek
nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Dorota Mazur, p. Agata Szwarc i p.Tomasz Gucwa

Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest osobiste złożenie formularza aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w stażu do koordynatora projektu – p. Anny Krężołek lub p. Doroty Mazur.

Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na stronie internetowej szkoły, a także od nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa
w projekcie, jest uczniem w zawodzie: technik hotelarstwa, technik informatyk i technik żywienia
i usług gastronomicznych.

Proces rekrutacji obejmuje:

  • Wypełniony formularz aplikacyjny,
  • egzamin z języka angielskiego:

Część pisemna (0-20pkt.),

Część praktyczna (0-20pkt.),

• egzamin z przedmiotów zawodowych (0-20pkt.),
• ocenę końcową z zachowania z roku szkolnego 2016/2017 (0-5pkt.),
• średnią ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017(0-5pkt.).

Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy głównej
i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSZ w Bieczu oraz na stronie internetowej szkoły.

Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. W przypadku gdy uczeń zrezygnuje
z udziału w projekcie lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie skreślony z listy Uczestników.

Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:

• jest uczniem klasy o specjalności technik hotelarstwa, technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych,
• posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania
i zaangażowania w życie szkoły,
• posiada ważny paszport lub dowód osobisty, co najmniej na kolejny rok kalendarzowy .

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.

Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2016/2017, zaangażowanie w życie szkoły i opinia Rady Pedagogicznej (głosowanie po przedstawieniu opinii na temat uczniów przez wychowawców i nauczycieli uczniów z tą samą sumą punktów).

Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną są ostateczne.

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Komisją Rekrutacyjną. 

§ 4.

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

Każdy Uczestnik ma prawo do:

• nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
• zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
• otrzymania materiałów promocyjnych,
• otrzymania pakietu dla ucznia (zeszyt, długopis itp.).

Uczestnik zobowiązuje się do:

• uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności),
• wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia,
• do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi),
• nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie.

§5


Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie:

Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
w przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSZ w Bieczu w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego).

Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.

Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

 

§6

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w każdym czasie.

Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.