Absolwencie – jeśli posiadasz:

 • zainteresowania techniczne,
 • wyobraźnię przestrzenną,
 • podzielność uwagi,
 • dobrą koordynację ruchowo- wzrokową
 • zrównoważenie, wytrwałość, cierpliwość,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy i porządku
 • to jest to zawód dla Ciebie, którego nauka, zdobycie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika nie sprawi Ci zbyt wielu trudności, a przyniesie satysfakcję w pracy zawodowej.

Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Dzięki nowym specjalnościom pozwalającym na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle, ten zawód należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

 

Przemysł metalowy, maszynowy, budowlany, górniczy, rolniczy, sektor usług, transportu i komunikacji stanowi główne zaplecze pracy dla wykwalifikowanych techników mechaników.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest to zawód niezwykle uniwersalny, a zarazem wymagający specjalistycznych umiejętności i kompetencji zawodowych zdobywanych nie tylko drogą nauki formalnej w szkołach zawodowych, ale także nieformalnej, np. w miejscach pracy poprzez osobiste doświadczenia. Zdobywanych również na kursach zawodowych, które dają możliwość szybkiego przekwalifikowania się, będąc odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku pracy i zatrudnienia.

W trakcie procesu kształcenia umożliwiamy również zdobycie dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w zakresie umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców na rynku pracy.

Zgodnie z podstawą programową w naszej szkole otrzymasz dyplom technika mechanika po zdaniu egzaminów: maturalnego i dwóch kwalifikacji zawodowych:

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Jakie będziesz posiadał uprawnienia, umiejętności, kwalifikacje?

PKZ(M.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik energetyk, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
Słuchacz:

 • przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 • sporządza szkice części maszyn;
 • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 • rozróżnia rodzaje połączeń;
 • przestrzega zasad tolerancji i spasowań;
 • rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 • rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
 • dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
 • rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 • rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 • rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
 • wykonuje pomiary warsztatowe;
 • rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
 • określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
 • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(M.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, technik mechatronik

Słuchacz:

 • stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;
 • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń

Uczeń:

1) rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;

2) stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;

3) dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;

4) przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;

5) ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;

6) wykonuje montaż połączeń;

7) wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;

8) wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;

9) sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;

10) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

2. Obsługa maszyn i urządzeń

Uczeń:

1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;

2) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;

3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;

4) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń;

5) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

6) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;

7) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;

8) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;

9) instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;

10) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;

11) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Uczeń:

 • posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;
 • sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;
 • planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;
 • planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;
 • dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;
 • sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

Uczeń:

 • rozróżnia rodzaje produkcji;
 • kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;
 • kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;
 • kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
 • kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;
 • określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;
 • zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;
 • sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.

 

Gdzie możesz pracować?

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako:

 • projektanci procesów technologicznych wytwarzania części maszyn,
 • organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • kontrolerzy jakości,
 • instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne,
 • dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne,
 • Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

  Jaka może być twoja droga rozwoju?

Droga 1

Poprzestać na zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, czy spawania elektrycznego i gazowego. Można to zrobić podczas nauki w naszej szkole.

Droga 2

Kolejną specjalnością rozwijającą w zawodzie technik mechanik jest kurs z programowania i obsługi obrabiarek sterowanych komputerowo, który możesz ukończyć w trakcie nauki w szkole.

Umiejętności do zdobycia:

Organizuje i nadzoruje przebieg wytwarzania części maszyn oraz wytwarzania, eksploatacji i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych we wszystkich gałęziach przemysłu. Opracowuje dokumentację konstrukcyjną i technologiczną produkcji oraz dokumentację techniczno-ruchową eksploatacji maszyn.

Najważniejsze przedmioty zawodowe: rysunek techniczny, mechanika techniczna, części maszyn, technologia mechaniczna, układy sterowania i regulacji, maszynoznawstwo, eksploatacja maszyn, pracownia techniczna, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością, zajęcia w kształceniu praktycznym, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia specjalizujące: obrabiarki lub obrabiarki CNC.

Możliwości zatrudnienia: we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn a także w warsztatach naprawczych na stanowiskach: brygadzisty, mistrza, specjalisty ds. kontroli jakości, technologa, kosztorysanta, diagnosty, pracownika biura obsługi w serwisie. Jest również dobrze przygotowany do prowadzenia własnego zakładu mechanicznego.

Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku: wyższe uczelnie techniczne.