Lista grup rekrutacyjnych/oddziałów

Nazwa oddziałuKształcenie w zawodzieJęzyki obceLiczba miejsc
1cuk [O] Cukiernik (niem) Cukiernik Pierwszy: język niemiecki  6
1fr [O] Fryzjer (niem) Fryzjer Pierwszy: język niemiecki  6
1kow [O] Kowal (niem) Kowal Pierwszy: język niemiecki  0
1kuch [O] Kucharz (niem) Kucharz Pierwszy: język niemiecki  7
1mps [O] Mechanik pojazdów samochodowych (niem) Mechanik pojazdów samochodowych Pierwszy: język niemiecki  11

Dodatkowe informacje

Status publiczności: Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych: Nieprzystosowany

Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji
do Szkoły Branżowej I Stopnia
w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwig Królowej w Bieczu

Regulamin opracowany na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 2. Zarządzenia nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

§1

Postanowienia ogólne:

 1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. Szkoła objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej. Kandydaci kończący gimnazjum, które nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, zgłaszają się do sekretariatu szkoły celem złożenia podania i rejestracji w systemie.
 3. Wymagane dokumenty do przyjęcia do szkoły:
 • wniosek/podanie,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursów,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie dla kandydata na badania do zakładu medycyny pracy należy pobrać w sekretariacie szkoły pierwszego
  wyboru),
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchy, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej, a także opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • dwie fotografie,
 • karta informacyjna.

§2

Terminy rekrutacji:

 1. od  24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły;
 2. od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 r. - weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;
 3. od 23 czerwca 2017 r. do 27  czerwca 2017 r. do godz.15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 4. 30 czerwca 2017  r. godz. 12:00 – podanie przez komisję wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
 5. od 30 czerwca 2017 r. od godz. 12:00 do 3 lipca 2017 r. do godz. 15:00 – wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;
 6. do 5 lipca 2017 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole  poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 7. 7 lipca 2017 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;
 8. od 10 lipca 2017 r. do 18 lipca 2017 r. do godz. 15:00 – rekrutacja postępowanie uzupełniająca.

§3

O przyjęciu do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

 1. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
 2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
  1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 1. Punktowane zajęcia edukacyjne: język polski, matematyka, plastyka, zajęcia techniczne.
 2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 3. Dodatkowa punktacja za udział:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
   7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
   5 punktów;
 • zyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
  ogólnopolskim  albo  turniejem  o zasięgu  ogólnopolskim,  przeprowadzanymi  zgodnie  
  z  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art. 22  ust. 2  pkt 8 i  art. 32a  ust. 4  ustawy  
  o systemie oświaty:
  1.  tytułu  finalisty  konkursu  z przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  objętych 
   ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
   ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
   ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
   5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
   3 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu,  przyznaje się 3 punkty.

6. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

 §4

Kryteria ex aequo:

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w pkt. 2, mają jednakową wartość.

 §5

Odwołania

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nie przyjęciu do wybranego oddziału możliwe jest odwołanie przewidziane zgodnie z Ustawa  o Systemie Oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U.
z 2014, poz. 7 art. 20 zc, ust. 6 do 9). Terminem rozpoczynającym możliwość odwołania jest dzień publikacji listy przyjętych – 7 lipca 2017 r. godz. 15.00.

Opis szkoły

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Do dyspozycji uczniów są 3 pracownie komputerowe, 2 nowoczesne pracownie do nauki języków obcych, pracownie do nauki przedmiotów zawodowych oraz biblioteka ze stanowiskami multimedialnymi i dostępem do INTERNETU. W szkole działa wiele kół zainteresowań, KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI oraz zespół wokalno-muzyczny "Canto". Do dyspozycji szkoły jest nowoczesna hala sportowa na której odbywają się lekcje WF oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe. Przy szkole znajdują się warsztaty CKPiU, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Dla chętnych organizowane są także kursy spawania na poziomie podstawowym takie jak: spawanie gazowe, elektryczne i w osłonie CO2. Oprócz zajęć praktycznych prowadzonych w warsztatach przy szkole uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy. Uczniowie kształcący się w zawodach cukiernik oraz fryzjer jako pracownicy młodociani, zajęcia praktyczne realizują w zakładach pracy na podstawie odrębnych umów. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik w klasach I i IV realizują zajęcia specjalistyczne ze spawalnictwa. Młodzież ma także możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe w czasie zagranicznych praktyk realizowanych w ramach programu ERASMUS+. Szkoła uczestniczyła także w programie COMENIUS dzięki temu uczniowie wyjeżdżali do krajów europejskich w celu realizacji wspólnych projektów oraz doskonalenie umiejętności językowych. Uczniowie zamiejscowi mają możliwość zamieszkania w bursie usytuowanej obok szkoły.