Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu

W okresie od dnia 25 marca 2020 r.  zadania Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie na kolejne tygodnie nauczania będzie ustalany zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu uczniowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia informuję, że konsultacje będą się odbywały z wykorzystaniem aplikacji Google – Meet i Czat – wg wytycznych Dyrektora szkoły; o terminach uczniowie będą powiadamiani poprzez moduł Kalendarza.

Dokumentacja przebiegu nauczania oraz informowanie o postępach w nauce będą prowadzone za pomocą e-dziennika. W porozumieniu z nauczycielami zostały ustalone:

1) sposób podejmowania przez ucznia aktywności, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, w szczególności: praca w aplikacjach Google, projekty, prezentacje, opracowania, karty pracy, odpowiedzi na pytania po zapoznaniu się z zaleconym materiałem, wypełnianie dokumentów i wykonywanie obliczeń;

2) środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, w szczególności: aplikacje Google (np. Gmail, Classroom, Kalendarz, Formularze, Meet, Czat), poczta elektroniczna, e-dziennik oraz

3) źródła i materiały niezbędne do realizacji zadań, w szczególności: podręczniki i materiały ćwiczeniowe ze szkolnego wykazu, opracowania własne, skany podręczników, portale edukacyjne.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Apeluję o zaangażowanie, regularną naukę w formie przygotowanej przez nauczycieli, udział w konsultacjach on-Line oraz bieżące sygnalizowanie problemów.

Adam Niziołek

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu