Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespól Szkół Zawodowych w Bieczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowyuch im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu.

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-24

Data aktualizacji strony internetowej: 2022-03-27

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia oświadczenia: 2022-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0).

Dostępna stron

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:

  • treści,
  • wiadomości,
  • wyszukiwarki serwisu,
  • kontaktu,
  • deklaracji dostępności.

 Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

  • nawigacji,
  • treści,
  • stopki serwisu.

Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach Zespoł Szkól Zawodowych w Bieczu znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Część dokumentów może być zeskanowana w formie obrazu, co uniemożliwia odczytanie ich przy pomocy narzędzi komputerowych. 

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

W serwisie znajdują się również grafiki i zdjęcia. Te, które  prezentują istotne informacje, posiadają opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
Kontrast umożliwia odczytanie tekstu przez dyslektyków. 
Strona korzysta z narzędzia komputerowego Screen Reader umożliwiającego zwiększenie kontrastu tekstu i tła.

Lektor - ułatwienie dla niedowidzących. 

Strona umożliwia korzystanie z automatycznego lektora, który po zaznaczeniu tekstu odczytuje na głos zaznaczony fragment, całość tekstu. Jest on dostępny w górnej, prawej części strony, 

Filmy video

Materiały filmowe nie posiadają napisów oraz opisu pełnej treści filmu umieszczonego w odrębnym pliku. 

Zrozumiałość i czytelność treści

Pracujemy, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Jawor Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 13 44 71 023. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adres strony internetowej RPO: https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:  budynek Zespołu Szkól Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu znajduje się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 11.  

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla uczniów i interesantów dostępne są dwa wejścia do budynku: jeden od strony placu od ulicy Tysiąclecia, drugie wejście znajduje się od ulicy Kazimierza Wielkiego. Od ulicy Tysiąclecia – brak podjazdu dla wózków, plac utwardzony kostka brukową, drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do korytarza głównego. Wejście na parter budynku nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada 2 wyjścia ewakuacyjne:

– od ulicy Kazimierza Wielkiego – wyjście przez drzwi jednoskrzydłowe, nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na schody,

- od ulicy Tysiąclecia- wyjście z poziomu -1, przez korytarz, drzwi dwuskrzydłowe- nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na schody.

Szkoła jest również współużytkownikiem budynku CKZ Gorlice, wejście po schodach, nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych ze względu na schody. Wejście przez jedno skrzydło, możliwość ręcznego otworzenia drugiego.

Informacja główna. 

Dyżurka pracowników obsługi- pomieszczenie znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do budynku szkoły, obok pomieszczeń szatni uczniowskich. Nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na schody. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku szkoły brak dostosowanych toalet i schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik obsługi przebywający w dyżurce znajdującej się przy szatniach uczniowskich. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.