Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu 

Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej RODO, uprzejmie informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 

 1. Dane kontaktowe Administratora :
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w  Bieczu, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, mający swoją siedzibę w Bieczu przy ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz tel. 13 447 10 23, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwany jako administrator.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych :

  Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe, możecie się skontaktować z  wyznaczonym w SzkoleInspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych.

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 533 369 636.
  Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. + 0 48 18 354 87 85.

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzał zgodnie z RODO:

  1. na podstawie przepisów prawa - w celach realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo światowe, ustawy z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w związku z realizacją celów statutowych Administratora, z których wynikają zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  2. na podstawie Państwa zgody udzielonej w celach każdorazowo przekazywanych w formularzach zgody oraz na potrzeby przetwarzania wizerunku, promocji Państwa osiągnięć, udziału w różnego rodzaju konkursach wiedzy, talentów oraz zawodach sportowych,
  3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa na terenie i wokół obiektów użytkowanych przez Administratora poprzez stosowanie systemu monitoringu wizyjnego.


 4. Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu

1) dane zwykłe ucznia: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

2) dane zwykłe rodziców/opiekunów prawnych: imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania, adres do korespondencji rodziców, jeżeli jest różny od adresu zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail,

3) szczególne kategorie danych - informacje o stanie zdrowia.

 

5, Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.: Powiat Gorlicki jako organ prowadzący, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ośrodki pomocy społecznej, niepubliczne ośrodki zdrowia, pracodawcy i inne podmioty, które zawnioskują o udostępnienie danych na podstawie przepisów prawa, np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd, Policja. 

6. Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w celu, w którym zgoda była udzielona, a w przypadku przetwarzania na potrzeby monitoringu maksymalnie przez okres 3 miesięcy, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 7. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8, Uprawnienia, jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  4. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z ww. praw możecie Państwo skontaktować się z Administratorem, Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 9. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a odmowa ich podania uniemożliwi Administratorowi wypełnienie obowiązków oświatowych. 

 

Oświadczam, że została mi przedstawiona informacja o przetwarzaniu moich danych osobowych w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu.

 

 

………………. …………………………….                                                      ………………………………………..

(miejscowość, data) ( klasa, typ szkoły)                                                (podpis ucznia i rodzica/opiekuna pr awnego)