ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

bip

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

PROGRAM POWER

„Sukces w karierze zawodowej poprzez zagraniczne praktyki z programem Erasmus+”.

Sie 26, 2020 225razy

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BIECZU WRZESIEŃ 2020.

EGZAMIN POPRAWKOWY. DATA 8 września 2020, godz. 14:00

EGZAMINY MATURALNE POPRAWKOWE

Język polski sala nr 3

Matematyka sala nr 3

Język angielski sala nr 2

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  1. zdający,

  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie Zespołów Nadzorujących, obserwatorzy,

  3. inni pracownicy niepedagogiczni szkoły, w szczególności odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność,

  5. uczniowie biorący udział w konsultacjach,

  6. rodzice / opiekunowie prawni w sytuacji, gdy u ucznia / absolwenta zostaną zauważone objawy sugerujące chorobę zakaźną.

 4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

 5. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora, cyrkla, długopisu, itp.

 7. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo po zgłoszeniu Zespołowi Nadzorującemu oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego egzaminu w salach wyznaczonych na przechowanie rzeczy.

 11. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zapewnia rezerwowych członków Zespołów Nadzorujących; są to nauczyciele wskazani w tzw. gotowości lub w pomocy.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o rozpoczynaniu egzaminu z przesunięciem czasowym – spóźnieni zdający mogą wejść na egzamin nawet z ostatnią grupą, jeżeli w danej sali egzaminacyjnej jest stolik, przy którym zdający może pracować z arkuszem egzaminacyjnym
 2. Po wejściu do budynku szkoły zdający dokonują dezynfekcji rąk i udają się wprost do wyznaczonych sal. Przy drzwiach wejściowych do pracowni członek Zespołu Nadzorującego identyfikuje zdającego, wręcza wylosowany dla niego numer stolika i wpuszcza go do sali. Następnie członek Zespołu Nadzorującego odnotowuje wylosowany numer na wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

 3. Zdający siada przy stoliku, którego numer został wylosowany.

 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

 5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego członek Zespołu Nadzorującego, aby odpowiedzieć na pytanie lub odebrać po zakończeniu egzaminu arkusz,

  2. wychodzi do toalety,

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 6. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, członkowie Zespołu Nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 7. Członkowie Zespołu Nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 8. Zakończenie egzaminu zdający zgłasza poprzez podniesienie ręki, pozostając na miejscu. Następnie zakrywa usta i nos, oczekując na podejście członka Zespołu Nadzorującego, który po sprawdzeniu poprawności zakodowania arkusza egzaminacyjnego zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Arkusz pozostaje na stoliku do momentu zakończenia egzaminu.

 9. Zdający opuszcza budynek szkoły sprawnie, bez zbędnego zatrzymywania się na korytarzach szkoły, poruszając się tym samym ciągiem komunikacyjnym, lub przechodzi do sal wskazanych w pkt. 10.

Członkowie komisji nadzorujących

 1. Miejsca dla członków Zespołu Nadzorującego znajdują się z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (w trakcie czynności organizacyjnych : rozdawanie arkuszy, zbieranie arkuszy, podchodzenie do zdającego w chwili gdy prosi o wyjaśnienie, członkowie Zespołu Nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).

 2. Członkowie Zespołu Nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.

 3. Członkowie Zespołu Nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

 4. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie Zespołu Nadzorującego informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  1. o zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

  2. o obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, podczas wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

  3. o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

  4. o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,

  5. o opuszczeniu na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej,

  6. o dzieleniu się wrażeniami po egzaminie między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Przygotowanie szkoły i sal egzaminacyjnych

 1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

  1. egzaminy z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,

  2. sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, zapewnia się regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

 2. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

 3. Toalety, z których skorzystają uczniowie i zespoły nadzorujące, będą na bieżąco dezynfekowane.

 4. Wyznacza się salę nr 1 jako pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę, u której zauważono objawy chorobowe.

 5. W przypadku skorzystania przez zdającego z wyłożonych pomocy dydaktycznych typu: słowniki, powinien on dokonać dezynfekcji rąk środkiem dostępnym przy słownikach.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 1. Jeżeli zdający, członek Zespołu Nadzorującego lub inny pracownik szkoły przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie tej osoby (sala nr 1),

 2. W przypadku zdającego, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji, w celu pilnego odebrania go ze szkoły.

 3. W przypadku członka Zespołu Nadzorującego, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zapewnia zastępstwo zgodnie z pkt. 11 niniejszej procedury i powiadamia dyrektora OKE; dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie Zespołu Nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad ich pracą. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

 4. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka Zespołu Nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może podjąć również decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

 5. W każdym przypadku należy poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 6. Obszar, w którym poruszała się osoba, u której zauważono niepokojące objawy, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, oraz zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

 8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 
Ostatnio zmieniany środa, 26 sierpień 2020 09:38

Facebook