ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

Logo bip logo epuap

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Wyświetlenie artykułów z etykietą: 2021

poniedziałek, 03 maj 2021 10:25

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W tym roku obchodzimy szczególną rocznicę – 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rocznicę tę podkreśla Uchwała Sejmu RP IX kadencji z 27 listopada 2020 roku o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Czytamy w niej:

„3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.”

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już dwa dni później 5 maja 1791 roku, przez lata zaborów obchodzenie tego Święta było zabronione i karane nawet zsyłką. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku.

Po II wojnie światowej komunistyczne władze zabroniły publicznego świętowania tego dnia, a ostatecznie Święto zostało zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie świętowano to historyczne wydarzenie. Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

Prezentacja Sławomir Mrozek

 

W związku z przeżywaną w tym roku 230. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja warto poznać bliżej to niezwykle ważne w dziejach naszego Narodu wydarzenie sięgając do poniższych materiałów

Zachęcam wszystkich Państwa – Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, by w najbliższych dniach znaleźć czas na poznanie tego doniosłego w naszych dziejach Wydarzenia i Dokumentu.

Artykuł ze strony Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

 

 

Dział: Wydarzenia
Etykiety
środa, 28 kwiecień 2021 16:00

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2021

Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu
maj 2021

 

Organizacja

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  1. Zdający,

  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,

  3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność

  5. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

 4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

 5. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

 7. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

 1. Uczniowie przybywają do szkoły z zakrytymi ustami i nosem.

 2. Nauczyciele skierowani do pomocy nadzorują wchodzenie zdających do szkoły, dbając o przestrzegania zasad bezpieczeństwa – zachowanie odpowiedniego dystansu, włożone maseczki, dezynfekcja rąk ( nauczyciele dyżurni zajmują miejsca przed drzwiami szkoły)

 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jednokrotnego użycia). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości

 4. Do budynku szkoły wchodzą uczniowie, zachowując bezpieczną odległość ( 2m) dwoma odrębnymi wejściami zgodnie z harmonogramem :

Wejście A – od podwórza szkoły godz. 8.40 klasa 4 THŻ szatnia – s. 1

Wejście B – ulicy K. Wielkiego godz. 8.40 klasa 4TI szatnia - s 7,

godz. 8.40 klasa 4TM szatnia - s. 13 i 17

 

Przedmiot 

Data

Godz.

Dzień

Klasa

 

Sala

LU

Język polski - poziom podstawowy

2021-05-04

8:40

wtorek

4 THŻ

 

3

19

4 TI

 

6

8

4TM+powtarzający

 

12

7

4TM+powtarzający

 

16

7

Matematyka - poziom podstawowy

2021-05-05

8:40

środa

4 THŻ

 

3

19

4TI

 

6

8

4TM+powtarzający

 

12

8

4TM+powtarzający

 

16

8

Język angielski - poziom podstawowy

2021-05-06

8:40

czwartek

4 THŻ

 

3

19

4 TI

 

6

8

4 TM+powtarzający

 

12

7

4 TM+powtarzający

 

16

7

Język angielski - poziom rozszerzony

2021-05-07

8:40

piątek

   

3

17

   

   

 

 

 1. Po wejściu do budynku szkoły zdający dokonują dezynfekcji rąk i udają się wprost do wyznaczonych sali. Przy drzwiach wejściowych do pracowni członek ZN identyfikuje zdającego i wpuszcza go do sali. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie własnym długopisem. Otrzymują wylosowany przez członka ZN numerek stolika, który zostaje zapisany w wykazie zdających

 2. Zdający siada przy stoliku zgodnie z wylosowanym numerem.

 3. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego członek ZN, aby odpowiedzieć na pytanie lub odebrać po zakończeniu egzaminu arkusz

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 2. Zakończenie egzaminu zdający zgłasza poprzez podniesienie ręki, pozostając na miejscu. Następnie zakrywa usta i nos, oczekując na podejście członka ZN, który po sprawdzeniu poprawności zakodowania arkusza egzaminacyjnego zezwala zdającemu na opuszczenie budynku.

 3. Zdający opuszcza budynek szkoły sprawnie bez zbędnego zatrzymywania się na korytarzach szkoły, poruszając się tym samym ciągiem komunikacyjnym

 

Członkowie komisji nadzorujących

 

 1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego znajdują się z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego ( w trakcie czynności organizacyjnych : rozdawanie arkuszy, zbieranie arkuszy, podchodzenie do zdającego, członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).

 2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 3. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

 4. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi ,

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym ,

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,

5) opuszczeniu na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

6) o dzieleniu się wrażeniami po egzaminie między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły

 

 

Przygotowanie szkoły i sal egzaminacyjnych

 

 1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

  1. sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

  2. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, zapewnia się regularną dezynfekcję klamek/uchwytów,

 1. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

 2. Zdający egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych będą mogli zostawić rzeczy (kurtkę, torbę, telefon) w wyznaczonych do tego salach. Sale zostaną zamknięte i otworzone po jego zakończeniu.

 3. Toalety, z których będą korzystali uczniowie i zespoły nadzorujące będą na bieżąco dezynfekowane.

 4. Wyznacza się salę nr 8 – szkolna izolatka - jako pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować zdającego oraz członków ZN w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 5. Nauczyciele dyżurujący na korytarzu nadzorują wychodzenie zdających z sal egzaminacyjnych.

 6. Wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – według porządku wchodzenia do szkoły ( wychodzą jeden za drugim z sal egzaminacyjnych i opuszczają szkołę tymi samymi ciągami komunikacyjnymi)

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego (szkolna izolatka)) lub innej osoby przejawiającej objawy choroby.

 2. W przypadku konieczności odizolowania zdającego, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (sala nr 5), przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

 4. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (sala nr 5), przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć również decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne

 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

Dział: Egzaminy
Etykiety
poniedziałek, 26 kwiecień 2021 18:21

UZALEŻNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY - ALKOHOL I NIKOTYNIZM  

Dnia 26 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu odbyła się prelekcja on-line pana Piotra Karcza - terapeuty środowiskowego w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie oraz wychowawcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorlicach.

Pan Piotr w ciekawy sposób przybliżył słuchaczom temat "Problem uzależnień wśród młodzieży - alkohol i nikotynizm". Uczestnikami była młodzież z klas 1. i 3. technikum. Spotkanie zorganizował nauczyciel historii Sławomir Mrozek.

papieros

Dział: Wydarzenia
Etykiety
piątek, 23 kwiecień 2021 16:33

DEPRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY  

Dnia 22 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu odbyła się prelekcja on-line pani pedagog Katarzyny Wójcikiewicz, która od 13 lat jest wychowawcą w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorlicach, ukończyła studia na kierunku resocjalizacja i socjoterapia. Pani Katarzyna w ciekawy sposób przybliżyła uczestnikom temat "Depresja wśród młodzieży". Uczestnikami byli uczniowie z klas 2. i 4. technikum.

Organizatorem spotkania był nauczyciel historii Sławomir Mrozek.

dep01

dep02

dep03

dep05

 

Dział: Wydarzenia
Etykiety
czwartek, 22 kwiecień 2021 12:42

ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ

Dzień Ziemi – święto obchodzone w dniu 22 kwietnia – w tym roku pod hasłem „Przywróćmy naszą Ziemię”. 

Z roku na rok święto to zyskuje coraz głębszy wymiar. Więcej 

Dział: LOP
Etykiety
 Dnia 16 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu odbyła się prelekcja on-line dra Piotra Dudy, stałego mediatora Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie, który specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, nieletnich i rodzinnych.
 
Temat prelekcji brzmiał:"Mediacja - alternatywna forma rozwiązywania sporów". Uczestnikami byli uczniowie z klas 2. i 4. technikum.
Dział: KONKURSY
Etykiety
czwartek, 08 kwiecień 2021 18:27

REKRUTACJA DODATKOWA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i związaną z tym koniecznością zmiany terminu praktyk została przeprowadzona rekrutacja dodatkowa wśród uczniów klasy 2 THM do udziału w projekcie Erasmus + pt.: „Zagraniczne praktyki uczniów ZSZ w Bieczu”.

Wyniki rekrutacji.

Etykiety
czwartek, 08 kwiecień 2021 11:40

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2021

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku w dniu 7 kwietnia, w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – 7 kwietnia 1948 roku. Każdego roku WHO wybiera jeden kluczowy problem dotyczący zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi, a którego skutki odczuwalne są w skali całego świata, zachęcając do wspólnego działania ludzi w różnym wieku i z różnych społeczności. Efektem podjętych działań ma być poprawa stanu zdrowia ludzi.

:

Dział: SK PCK
Etykiety
środa, 31 marzec 2021 12:03

POMAGAMY…

Drodzy Uczniowie, miło nam poinformować o przekazaniu zbieranych przez Was cały rok nakrętek po napojach na rzecz rehabilitacji chorej Oli Musiał z Korczyny.

Uzbieraliśmy prawie 7 dużych worków!

Mamy nadzieję, że nadal będziecie kontynuować zbieranie nakrętek w swoich domach, aby pomagać potrzebującym.

Nas ten gest niewiele kosztuje, a może poprawić stan zdrowia chorym dzieciom.

 

Opiekunowie PCK   i    SK Wolontariatu

Kubal Mazur   i    Dorota Mazur

Dział: SK PCK
Etykiety

Facebook