ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

bip

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

PROGRAM POWER

„Sukces w karierze zawodowej poprzez zagraniczne praktyki z programem Erasmus+”.

Sie 01, 2017 1869razy

Regulamin biblioteki

Regulamin Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych im św. Jadwigi Królowej w Bieczu

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie/słuchacze, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.
 3. Czytelnicy mają wolny dostęp do regałów z prasą, pozostałe rodzaje zbiorów bibliotecznych podaje czytelnikowi bibliotekarz.
 4. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych oraz na oficjalnej internetowej stronie szkoły.
 5. Czytelnika w obrębie biblioteki obowiązuje cisza.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
 7. Ze zbiorów biblioteki można korzystać:
  a) wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, przygodowa, książki popularnonaukowe, naukowe, beletrystyka, prace dyplomowe uczniów, czasopisma, zbiory specjalne – płyty CD/DVD, kasety video, taśmy magnetofonowe);
  b)  czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, prasa);
  c)  wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni).
 8. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć pięć książek (w tym dwie lektury obowiązkowe)
 9. lub czasopisma na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, dwie kastety/płyty na okres nie dłuższy niż dwa dni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
  Za nieterminowe zwracanie materiałów czytelnik może zostać czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów.
 10. Wypożyczać materiały wolno tylko na swoje nazwisko.
 11. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość prolongaty wypożyczenia materiałów, jednak czytelnik powinien poprosić o nią przed upływem terminu ich zwrotu.
 12. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie materiałów uwzględnia się według kolejności zamówień.
 13. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia materiałów i poinformować o nich bibliotekarza.
 14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki/kasety/płyty czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej rynkowej/antykwarycznej cenie pozycji zagubionej/zniszczonej.
 15. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.
 16. W okresie choroby zakaźnej, panującej w domu, czytelnik nie powinien korzystać ze zbiorów biblioteki.
 17. Wypożyczone przez czytelników materiały powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. Po zwróceniu zaległych wypożyczeń możliwe jest prolongata lub wypożyczenie książek na wakacje.
 18. Uczniowie/słuchacze, nauczyciele, pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są  do przedstawienia w sekretariacie szkoły potwierdzenia zwrotu książek i innych materiałów  do biblioteki.
 19. Rozliczenie z biblioteką wszystkich czytelników potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
 20. Uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
 21. Korzystanie z komputerów w bibliotece jest bezpłatne i odbywa się zgodnie z Regulaminem Czytelni Internetowej.
 22. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki  oraz do kulturalnego zachowywania się.
 23. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z Regulaminem Czytelni Internetowej i do bezwzględnego ich przestrzegania.

Facebook