ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu,
   ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

Logo bip logo epuap

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

1 MAJA – 18. ROCZNICA PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

18 lat temu, o północy 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem UE. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. Początki tego procesu sięgają zaś pierwszych miesięcy istnienia III RP.

Maj 01, 2022 875razy
Flaga UE Flaga UE https://www.piqsels.com/pl/public-domain-photo-fvwnj

 

Wejście do UE poprzedzone było procesem akcesyjnym, którego zwieńczeniem było podpisanie w 2003 r. w Atenach traktatu akcesyjnego. Na jego mocy 10 państw Europy Środkowej i Południowej miało stać się członkami Unii. W czerwcu 2003 r. ponad 3/4 Polaków głosujących w referendum opowiedziało się za członkostwem w UE.

 

Kalendarium

 

1988

16 września

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Polska – EWG (fr. Communauté Économique Européenne, CEE; ang. European Economic Community, EEC)

1989

14 lipca
19 września

Powołanie programu PHARE (ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies)

1990

26 lutego
25 maja

Powołanie ambasadora Polski przy WE – Jana Kułakowskiego.
Złożenie przez Polskę wniosku w/s rozpoczęcia negocjacji umowy o stowarzyszeniu

1991

16 grudnia

Podpisanie Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a WE

1992

1 marca
4 lipca
16 września

Obowiązywanie Umowy przejściowej
Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Sejm RP
Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Parlament Europejski

1993

21-22 czerwca

Potwierdzenie przez Radę Europejską w Kopenhadze możliwości członkostwa w UE krajów stowarzyszonych

1994

1 lutego
7 marca
8 kwietnia
9-10 grudnia

Wejście w życie Układu europejskiego
Pierwsze spotkanie Rady Stowarzyszenia RP – UE
Złożenie przez Polskę wniosku o członkostwo w UE (Ateny)
Potwierdzenie przez UE woli rozszerzenia o kraje stowarzyszone i przyjęcie strategii przedakcesyjnej (Essen)

1995

26-27 czerwca
17 lipca

Formalne potwierdzenie strategii, tzw. białej księgi (Cannes)
Podpisanie Protokołu dodatkowego do Układu europejskiego w/s otwarcia programów wspólnotowych dla Polski

1997

2 kwietnia
12-13 grudnia

Uchwalenie przez Sejm RP Konstytucji RP (z art. 90. pełniącym funkcję tzw. klauzuli europejskiej)
Podjęcie przez RE w Luksemburgu decyzji o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Polską – (nowa edycja PHARE)

1998

12 marca
16 marca
24 marca
27 marca
31 marca
23 czerwca

Obrady Konferencji Londyńskiej dla państw kandydujących
Przyjęcie przez UE pierwszej edycji dokumentów Partnerstwo dla członkostwa (PHARE, SAPARD i ISPA)
Ustanowienie pełnomocnika rządu ds negocjacji o członkostwo w UE – Jan Kułakowski
Powołanie przez rząd RP Polskiego Zespołu Negocjacyjnego
Rozpoczęcie w Brukseli negocjacji członkowskich
Przyjęcie przez rząd RP pierwszej edycji Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE

1999

24-25 marca
4 maja

Obrady Nadzwyczajnego Szczytu RE w Berlinie w/s Agendy 2000
Przyjęcie pierwszej modyfikacji Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE

2000

10 lipca
7-12 grudnia

Podpisanie Trójporozumienia przez Marszałków Sejmu, Senatu i Prezesa Rady Ministrów
Podpisanie Deklaracji w sprawie rozszerzania UE (Traktat nicejski)

2001

25 stycznia
11-12 czerwca
14-15 grudnia

Podpisanie przez Polskę i UE porozumienia w/s programu SAPARD
Obrady Konferencji Międzyrządowej w Luksemburgu w/s rozszerzenia UE
Przyjęcie przez RE Deklaracja dotycząca przyszłości Unii w Laeken w Belgii

2002

25 stycznia
9 października
13 grudnia

Podpisanie przez Polskę i UE porozumienia w/s programu SAPARD
Podanie przez Komisję Europejską daty akcesu Polski
finał negocjacji Polski z UE podczas szczytu w Kopenhadze

2003

19 marca
9 kwietnia
14 kwietnia
16 kwietnia
7-8 czerwca

Głosowanie Parlamentu Europejskiego ws raportu Komisji dot. rozszerzenia UE w 2004 r.
Parlament Europejski wyraża zgodę na przyjęcie do UE 10 nowych członków, w tym Polski
Rada Unii Europejskiej wyraża zgodę na przyjęcie do UE 10 nowych członków, w tym Polski
Podpisanie w Atenach Traktatu akcesyjnego Polski i pozostałych 9 krajów
Referendum akcesyjne w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego

2004

13-15 kwietnia
1 maja
13 czerwca
20-23 lipca
29 października

Przesłuchanie Komisarzy z 10 krajów przystępujących do UE – Komisarzem z Polski zostaje Danuta Hübner.
Wchodzi w życie Traktat o Przystąpieniu – rozszerzenie UE o 10 nowych państw w tym Polskę.
Wybory do Parlamentu Europejskiego.
Sesja plenarna nowo wybranego PE w wyborach uniwersalnych, bezpośrednich i poszerzonych o nowe państwa
Podpisanie przez Radę Szefów Państw i Rządów oraz ministrów MSZ traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

 

Facebook